Občinsko središče v Vodicah


Vrsta projekta:  javni natečaj

Lokacija: Vodice

Razpisovalec: Občina Vodice in Zaps

 

Elaborat je projekt skupine Maja Farol
avtorji:
Goran Golubić, u.d.i.a.
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Marko Peterlin, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.

Vid Razinger u.d.i.a.,

Mima Suhadolc, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a.
Tadej Žaucer, u.d.i.a.

 

Leto: 2013Obravnavano območje je funkcionalno in pomensko središče občine, ne predstavlja pa prometnega vozlišča. Zaradi centralne lege območja v naselju in občini ter povečanega pomena javnega potniškega prometa, pešačenja in kolesarjenja je integracija območja v prometne sheme naselja ključna. Rešitev zato predvideva prehodnost prostora v vseh smereh, predvsem za pešce, pa tudi za motorni promet in kolesarje. Območje s tem razumemo kot povezovalni člen med obstoječimi območji in ne kot širitev naselja navzven. Prometno se novi programi ne napajajo preko slepih ulic in prometnih žepov, temveč preko sistema povezanih ulic in drugih javnih prostorov. Tudi potrebam po parkiranju je v večji meri zadoščeno s parkirnimi mesti ob ulicah.


Javni prostori, ulice in trgi ter parki so vodilni organizacijski in oblikovalski element območja. Njihova zasnova izhaja iz funkcionalnih povezav znotraj območja in v širšem prostoru. Osnovni povezovalni smeri sta novi Grintovška ulica in sistem povezanih trgov in ulic, imenovan Šmarjetna pot.


Kopitarjev center ni enovita stavba v javnem prostoru, temveč kompleks stavb in njihovega javnega prostora. Da je omogočen preplet javnega prostora in programa Kopitarjevega centra, je ta razdeljen na tri objekte. Kopitarjev center je tako sestava treh objektov in javnega prostora ob njih in med njimi. Javni prostor Kopitarjevega centra je ključna točka identitete območja in povezave centra z obstoječimi strukurami in sosednjimi programi.

Mešana raba prostora je ključ do živahnega in uspešnega občinskega središča, kakršnega si Vodice zaslužijo. Rešitev zato predvideva mešanje programov in predvsem njihovo prostorsko bližino, kjer je to le smiselno. Programsko težišče je zato razširjeno od Kopitarjevega trga proti notranjosti območja.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si