OPPN - občinski podrobni prostorski načrt


Podjetje Prima d.o.o. izdeluje OPPN projektno dokumentacijo.

Kontaktna oseba je Aleš Prijon, u.d.i.a.


Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) se izdelujejo za zaokrožena območja, ki so pretežno nepozidana, predstavljajo pa funkcionalno celoto, ki jo je potrebno enovito zasnovati in opremiti. Da se območje ureja z OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtju (OPN, prej občinskem planu, oziroma prostorskem redu občine). V OPN je določeno območje OPPN (meja) ter pogoji in usmeritve za pripravo OPPN.

OPPN lahko izdelujejo projektantska podjetja, ki so za to dejavnost registrirana pri pristojenem sodišču in zaposlujejo odgovorne projektante (pooblaščene inženirje) z ustrezno licenco pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS).
Naročniki OPPN so lahko fizične osebe, lastniki zemljišč v območju OPPN, pogosto pa tudi občine, ki v imenu in interesu lastnikov vodijo postopek priprave OPPN.
Kadar  je naročnik  izdelave OPPN občina, je tako določeno v urbanistični pogodbi med občino in lastniki zemljišč. Z urbanistično pogodbo se določijo obveznosti lastnikov zemljišč. Najpomembnejše so obveznost plačila stroškov priprave izvedbenega akta (OPPN) ter stroškov komunalnega opremljanja zemljišč.

Komunalno opremljanje zemljišč se izvede na osnovi Programa komunalnega opremljanja zemljišč, ki se kot samostojni akt sprejme v postopku sprejemanja OPPN. Tako kot OPPN, ga sprejema občinski svet. V programu komunalnega opremljanja so določena predvidena dela, potrebna za zahtevano  komunalno opremo območja, stroški izvedbe takšne opreme, ter način razdelitve teh stroškov na posamezne lastnike zemljišč .

V nadaljevanju lastniki zemljišč z občino sklenejo še Pogodbo o komunalnem urejanju, s katero na osnovi Programa opremljanja določijo, kako bo voden postopek izvedbe komunalne opreme (ali neposredno lastniki, ali iz občinskega porračuna), kakšne finančne in postopkovne obveznosti ima vsaka stranka, in termini izvedbe teh obveznosti.
Poenostavljeno rečeno, ali bodo lastniki založili denar za komunalno opremo in izvedbo sami organizirali, nato pa plačali za ta znesek manjši komunalni prispevek (samo za že prej na območju prisotno komunalno opremo), ali pa bodo plačali občini pavšalni znesek komunalnega prispevka (po formuli iz programa opremljanja) in potem čakali, da bo občina iz proračunskih sredstev komunalno opremo izvedla.
Opozoriti je potrebno, da formalno zemljišče postane zazidljivo z dnem sprejema izvedbenega akta na občinskem svetu (tedaj je zanj potrebno plačevati višji prispevek za uporabo zemljišča), dejansko pa postane zazidljivo z dnem izvedbe komunalne opreme, ali pa celo, ko je ta oprema prenesena v upravljanje upravljalcu (tedaj ej možno na zemljiščih pridobiti gradbena dovoljenja). Zaradi tega je za lastnike zemljišč tempo izvede komunalne opreme zelo pomemben.

Lastniki zemljišč si običajno sami izberejo izdelovalca OPPN (to je njihova pravica) na osnovi ponudb, ki jih pridobijo sami ali s pomočjo občine. V tem primeru tudi sklenejo neposredno pogodbo z izdelovalcem (projektantskim podjetjem).

V vsakem primeru pa upravni postopek same izvedbe in sprejema OPPN vodi občina (v imenu lastnikov zemljišč).


Občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) v podjetju Prima izdelujemo že od leta 2002.
Po prejšnjih zakonodajah so se imenovali Zazidalni načrti in Občinski lokacijski načrti.
Izdelali smo preko 10 OPPN, trenutno imamo v izdelavi 4 OPPN.

 

 

 

 



nekaj primerov OPPN - jev

 

OPPN Ivančna Gorica PDF

 

OPPN Stočje PDF

 

OPPN Staro jedro Kamna Gorica PDF

1
© 2019 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si